Welke voorbeelden van de kaizenmethode kun je toepassen om bedrijfsprocessen te verbeteren?

Wat is de kaizenmethode?

De term kaizen ontstond na de Tweede Wereldoorlog in Japan, waar hij oorspronkelijk gebruikt werd voor de productiesystemen van Toyota. Het woord kaizen bestaat uit twee delen: kai, dat ‘veranderingen’ betekent, en zen, dat voor ‘beter’ staat.

Kaizen is een leanmanagementconcept (anders dus dan Six Sigma) en staat voor een methode voor continue verbetering die in bedrijven vaak gebruikt wordt om de processen en interne organisatie te optimaliseren. Bij de kaizenmethode is het de bedoeling om stap voor stap de productiviteit van het bedrijf verhogen. Daarom noemen we ze ook wel de methode van de kleine veranderingen of de kleine verbeteringen.

Maar welke variant van de kaizenmethode pas je het best toe om bedrijfsprocessen te optimaliseren? Hoewel die vraag volkomen op zijn plaats is, zet je het probleem zo eigenlijk op zijn kop. Het kaizenconcept omvat weliswaar verschillende specifieke tools en methoden voor continue verbetering, maar het is vooral een filosofie die iedereen in het bedrijf moet volgen – van ingenieurs tot operatoren.

De 3 regels van het kaizenconcept

De kaizenfilosofie is gebaseerd op drie regels.

1. Vertrouw het proces

De nadruk ligt op de bedrijfsprocessen en hoe je die kunt verbeteren. Het idee is om je energie te focussen op die taak, om zo na verloop van tijd de teams, de standaarden en de kwaliteit van het product of de dienst te optimaliseren.

2. Multidisciplinaire aanpak

Door in multidisciplinaire teams te werken wordt er meer kennis gedeeld en voorkom je dat teams te gespecialiseerd zijn in één specifiek onderwerp. Bovendien levert de combinatie van uiteenlopende vaardigheden en kennis innovatieve oplossingen op.

3. Niet oordelen, niet beschuldigen

Om ervoor te zorgen dat het volledige bedrijf zich achter een gemeenschappelijk doel schaart, moet er zonder oordeel naar ieders inbreng worden geluisterd. Daarbij mogen alle collega’s en alle diensten van het bedrijf ter discussie worden gesteld en worden uitgedaagd.

De 5 grondbeginselen van de kaizenmethode

Om de kaizenmethode in jouw bedrijf te kunnen toepassen, moet je de vijf grondbeginselen kennen waarop ze gebaseerd is:

 • Ken je klant: breng zijn behoeften in kaart, zodat je daarop kunt inspelen.
 • Ga voor zero waste: iedereen binnen het bedrijf moet waarde creëren en afval elimineren (om de risico’s te beperken).
 • Bezoek de werkvloer: waarde ontstaat op de werkvloer (artikelen, producten …). Ga er dus regelmatig langs (bijvoorbeeld tijdens een wekelijkse of maandelijkse ‘gemba walk’) om de kwaliteit en de processen te verbeteren.
 • Empower je teams: stel voor elk team dezelfde doelen en geef hen de tools en een systeem (helpcentrum) om die doelen te behalen.
 • Wees transparant: maak analyses op basis van actuele data, zodat iedereen de prestaties en procesverbeteringen realtime kan raadplegen.

De kaizenmethode: praktijkvoorbeelden

De kaizenmethode is een mentaliteit. Er horen verschillende tools bij die je in de praktijk kunt toepassen, net als een specifieke interne organisatie die je kunt overnemen in jouw bedrijf. Wil je graag leren hoe je de kaizenmethode in de praktijk omzet? Een opleiding is een goed idee.

Een ander belangrijk onderdeel van de kaizenmethode is de feedback van de operatoren en hun suggesties om de werkplek te optimaliseren. Zij weten namelijk als de beste welke problemen zich dagelijks voordoen op de werkvloer en kunnen dus eenvoudige en relevante oplossingen voorstellen.

De 5S-methode

De 5S-methode wordt gebruikt om de werkplek optimaal te organiseren, waardoor de werkomstandigheden en de efficiëntie erop vooruitgaan. De 5 S’en staan voor vijf stappen:

 • scheiden (seiri);
 • sorteren (seiton);
 • schoonmaken (seiso);
 • systematiseren (seiketsu);
 • standhouden (shitsuke).

Stel dat er per werkruimte één balpen ter beschikking is (in een situatie waarbij maar één balpen nodig is). Dan moet die gemakkelijk toegankelijk zijn en altijd op dezelfde plaats liggen. Je kunt ook een kleurcode gebruiken om fouten te voorkomen.

De SMED-methode

Het doel van de SMED-methode (Single Minute Exchange of Die[1]) is om de omsteltijd binnen een productieproces zoveel mogelijk in te korten.

Deze methode komt ook uit Japan en werd ontwikkeld in de fabrieken van Toyota.

De PDCA-tool

De PDCA-tool (ook bekend als de kwaliteitscirkel van Deming) is een verbetercyclus die bestaat uit vier stappen:

 • Plan: stel een plan op.
 • Do: voer het actieplan uit.
 • Check: evalueer de resultaten.
 • Act: stuur bij waar nodig.

Deze cyclus kun je verschillende keren herhalen tot het resultaat helemaal naar wens is.

Het Ishikawa-diagram

Het Ishikawa-diagram wordt gebruikt om de mogelijke oorzaken van een probleem in kaart te brengen en innovatieve, aangepaste oplossingen te vinden. Het is gebaseerd op vijf M’en:

 • machines
 • milieu
 • methode
 • mensen
 • materiaal

Je zult bij de invoering van de kaizenmethode ongetwijfeld op weerstand van de werknemers stuiten. Neem de tijd om duidelijk te communiceren en iedereen in het bedrijf te betrekken bij de invoering van de kaizenfilosofie.

Met deze tools en voorbeelden van de kaizenmethode heb je nu alles in handen om aan de slag te gaan en continue verbetering vanuit een nieuw perspectief te benaderen. Download voor nog meer informatie onze whitepaper ‘Het werken van morgen’.

[1]Apparatuur omstellen binnen 1 minuut

Hoe verbeter je je leveranciersrelatie om waarde te creëren voor je bedrijf?

De huidige stand van zaken in klant-leverancierrelaties

Met hun expertise en knowhow creëren leveranciers enorm veel waarde voor een bedrijf. Om hun potentieel ten volle te benutten, moet de inkoopafdeling de juiste voorwaarden scheppen door het verbeteren van je leveranciersrelatie.

Maar de complexe en onzekere situatie op het wereldtoneel heeft voor heel wat verschuivingen gezorgd. Naast problemen in de toeleveringsketen, geopolitieke crises en disruptieve technologieën zien we een paradigmaverschuiving in de relatie tussen leveranciers en opdrachtgevers. Tegenwoordig willen bedrijven de ‘favoriete klant’ van hun leveranciers worden. Een goede band, transparantie en vertrouwen zorgen namelijk voor een vlotte samenwerking en kunnen zelfs van strategisch belang zijn voor een bedrijf.

Het is dan ook essentieel om betekenisvolle partnerschappen op te bouwen met leveranciers en dienstverleners, waarbij de communicatie harmonieus verloopt en elke partij haar verantwoordelijkheid neemt en haar verplichtingen nakomt.

 Van leverancier tot partner

De inkoopafdeling investeert in de relatie met leveranciers naargelang het verwachte resultaat en de mate waarin een leverancier kan bijdragen aan het succes van het bedrijf. Er zijn drie soorten relaties:

 • de zuiver transactionele leveranciersrelatie.
 • de strategische alliantie: beide partijen werken samen en stemmen hun processen op elkaar af om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 • het partnerschap: beide partijen werken nauw samen en stemmen hun strategieën op elkaar af om maximale resultaten te behalen op de lange termijn.

Dat brengt ons bij het concept van de ‘extended enterprise’, waarbij leveranciers en dienstverleners samen met het bedrijf bepaalde uitdagingen aangaan. Bij dat concept vormt het ecosysteem van leveranciers een operationeel hulpmiddel voor bedrijven, dat hen op de lange termijn een concurrentievoordeel oplevert.

Hoe optimaliseer je je leveranciersrelatie?

Inkoopafdelingen beschikken over verschillende beproefde methodes om hun relaties met belangrijke leveranciers te verbeteren – en zo waarde te creëren.

Leveranciersrelaties digitaal beheren met behulp van tools

Om het beheer van je leveranciersrelatie te vereenvoudigen en te stroomlijnen, kunnen bedrijven SRM-software (Supplier Relationship Management) aanschaffen. Met dergelijke programma’s kun je realtime alle activiteiten met je partners opvolgen en de processen voortdurend verbeteren. Dit bevordert een gezonde en stabiele relatie.

Risico’s en kansen in kaart brengen

Het is belangrijk om zowel de risico’s die leveranciers meebrengen in kaart te brengen, als de kansen die ze bieden. Zo kun je passende maatregelen nemen. Vervolgens moet je een plan voor continue verbetering opstellen waar iedereen baat bij heeft.

Correcte opstelling van het contract

Bedrijven hebben er alle baat bij om een contract af te sluiten met leveranciers bij wie ze regelmatig inkopen doen. Daarbij is het belangrijk dat het contract eerlijk en evenwichtig is. Het moet zoveel mogelijk details bevatten over de betalingsvoorwaarden, maar ook over de samenwerkingsvoorwaarden, levering, beoordeling en beëindiging. Op die manier vermijd je eventuele geschillen of verwarring.

Beloften op het gebied van MVO nakomen

Om hun MVO-strategie (maatschappelijk verantwoord ondernemen) kracht bij te zetten, kunnen organisaties ook een verantwoord inkoopbeleid ontwikkelen in samenwerking met hun leveranciers. Zo’n samenwerking komt het hele ecosysteem ten goede en geeft iedereen de kans om zijn steentje bij te dragen.

De indirecte uitstoot die verband houdt met de toeleveringsketen, vertegenwoordigt gemiddeld 80 tot 90% van de totale uitstoot van een bedrijf[1]. Zo’n samenwerking is dus van cruciaal belang om de MVO-strategie kracht bij te zetten.

Kostenoptimalisatie

Bedrijven kunnen ook samenwerken met hun leveranciers om hun inkoopprocessen te optimaliseren. Welke strategie ze ook kiezen (transacties digitaliseren, kwaliteit verbeteren of hun leveranciersbestand optimaliseren), beide partijen kunnen er voordeel bij hebben in de vorm van kostenbesparingen en betere prestaties.

 • Download onze whitepaper ‘C-Class aankopen: optimaliseer je leveranciersbestand’

Betalingstermijnen verkorten

Waar leveranciers hun contractuele verbintenissen moeten nakomen, moeten bedrijven de betalingstermijnen van de facturen respecteren en die zoveel mogelijk trachten in te korten. Als er toch betalingsachterstanden zouden ontstaan, is het van essentieel belang om daarover duidelijk te communiceren met de partners. Betrouwbaarheid en transparantie met betrekking tot betalingstermijnen scheppen vertrouwen.

Nieuwe methodes toepassen

Inkoopafdelingen kunnen ook nieuwe soorten samenwerkingen aangaan om bepaalde spelers aan te trekken, zoals start-ups, verenigingen of organisaties die zich bezig houden met integratie op de arbeidsmarkt. Er zijn tal van nieuwe werkwijzen (open innovation, cocreatie, ecodesign) en hefbomen voor ontwikkeling (planning, verbintenissen op de lange termijn) om zulke spelers aan te trekken.

Ten slotte maakt de relatie met de leveranciers integraal deel uit van de immateriële activa van het bedrijf. Het is dus van belang om ze goed te onderhouden en te ontwikkelen in lijn met de bedrijfsstrategie. In die context speelt de aankoopafdeling een verbindende rol bij de strategische uitdagingen op het gebied van aantrekkelijkheid en loyaliteit.

[1] McKinsey & Company, Buying into a more sustainable value chain, 2021

Op naar een doeltreffend energiebesparingsplan voor je bedrijf: 10 tips

10 manieren om zuiniger om te springen met energie

Voordat een bedrijf een ambitieus energieplan op poten zet, kan het al enkele eenvoudige, snelle en doeltreffende maatregelen met onmiddellijk effect nemen. Want alle beetjes helpen.

Zuinig met energie omspringen hoeft voor de duidelijkheid niet te betekenen dat je minder of helemaal niets meer gaat produceren. De bedoeling is eerder om energieverspilling bij het beheer van gebouwen en de organisatie van het werk aan te pakken, zonder aan de activiteiten en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers te raken.

Verlichting

Verlichting is goed voor 15 % van het wereldwijde elektriciteitsverbruik en 5 % van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen1. De volgende twee maatregelen zijn erg doeltreffend om op dit vlak energie te besparen:

 1. Het licht uitschakelen (binnen en buiten) wanneer gebouwen gesloten zijn, of de lichten op bepaalde tijdstippen dimmen.
 2. De juiste apparatuur kiezen: ledverlichting, energiezuinige verlichting en aanwezigheidssensoren dragen allemaal bij tot meer energie-efficiëntie. Je houdt het best ook rekening met het energielabel. Daarop zie je hoe energiezuinig een apparaat is, dankzij een handige classificatie. Heel wat apparaten (gloeilampen en spots, maar ook airconditioning, boilers, schermen enz.) hebben zo’n label.

Digitale toestellen

Het energieverbruik van digitale toestellen neemt jaarlijks met ongeveer 9 % toe2. We moeten daar dan ook dringend zuiniger mee omspringen. De volgende drie goede gewoontes kunnen al een groot verschil maken:

3. Schakel alle toestellen uit (printers, fotokopieerapparaten, automaten, ventilatiesystemen enz.) wanneer het gebouw gesloten is.

4. Vermijd overdreven uitrusting voor medewerkers (aantal en grootte van schermen, vermogen van de toestellen enz.).

5. Beperk niet-essentiële audiovisuele systemen, zoals schermen in lobby’s of sociale ruimtes.

Verwarming en airconditioning

Verwarming en airconditioning nemen wereldwijd bijna 40 % van het energieverbruik van woningen en gebouwen voor hun rekening3. Het is dus van groot belang dat bedrijven:

6. de temperatuur in hun gebouwen aanpassen aan de seizoenen. In de winter wordt over het algemeen aanbevolen gebruikte ruimtes te verwarmen tot 19 °C (in ruimten die meerdere dagen niet gebruikt worden, mag de temperatuur lager liggen). In de zomer mag er een zeker verschil zijn met de buitentemperatuur;

7. zorgen dat er niet te veel warmte verloren gaat of binnenkomt (afhankelijk van het seizoen) door erop te letten dat deuren en ramen gesloten zijn;

8. hun medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen die geschikt zijn voor zowel zeer lage als zeer hoge temperaturen.

Medewerkers overtuigen

Om efficiënt energie te besparen, moet je bereid zijn de dingen voortaan anders aan te pakken. Bovendien is het heel belangrijk om je medewerkers bij dat hele proces te betrekken. Het is daarom essentieel om:

9. alledaagse ‘groene’ reflexen te delen: toestellen uitschakelen wanneer je ze niet gebruikt, de stand-byfunctie van je computer instellen, bij voorkeur met milieuvriendelijkere vervoermiddelen naar het werk komen (openbaar vervoer, pendeldienst, carpoolen enz.);

10. telewerken in te voeren of uit te breiden waar mogelijk: het Internationaal Energieagentschap (IEA) beveelt tot drie dagen telewerk per week aan.

Op naar de energietransitie

Om de ecologische uitdaging aan te gaan, zullen bedrijven vervolgens voor langetermijnprojecten moeten gaan.

In deze dynamiek kunnen ze een beroep doen op drie hefbomen die elkaar aanvullen:

 • energie-efficiëntie om de prestaties van hun apparatuur te optimaliseren. Dit houdt in dat toestellen met een laag verbruik of zeer sterke energieprestaties de voorkeur genieten.
 • energiezuinigheid om extra stil te staan bij het gebruik van de apparatuur, zodat ze meer doordacht, gedeeld en zonder overdrijven ingezet wordt. Dit kan ingrijpende veranderingen in hun productie- en distributiepatronen met zich meebrengen.
 • hernieuwbare energie (zon, wind enz.), zodat ze niet afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen.

Wanneer ze hun strategie opstellen, doen bedrijven er goed aan hun activiteiten eerst grondig door te lichten op energievlak. Zo kunnen ze een inventaris opmaken van hun productieprocessen, gebouwen, installaties en uitrusting. De bedoeling is dan om het energieverbruik op elk vlak in kaart te brengen, erachter te komen waar het beter kan en duidelijke doelstellingen te bepalen.

Zo kunnen ze dan de gepaste maatregelen treffen:

 • gebouwen thermische renoveren;
 • verwarmings-, airconditionings-, verlichtings- of energieproductiesystemen vervangen;
 • opnieuw onderhandelen over energie- en onderhoudscontracten;
 • de mobiliteit anders aanpakken;
 • meer verantwoorde aankopen doen;
 • een opleidingsplan voor medewerkers opstellen met betrekking tot energiezuinigheid enz.

Een energiezuinige aanpak met meerdere voordelen

Het concept van energiezuinigheid weerspiegelt de crisis die we doormaken. Bedrijven die zuinig met energie omspringen, zullen daar op lange termijn tal van voordelen uit halen:

 • Hun uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen zoals fijnstof vermindert (ter herinnering: fossiele brandstoffen staan nog steeds op de eerste plaats in de energiesector en die sector is verantwoordelijk voor 73 % van de door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies!4).
 • Ze dragen bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen (steenkool, olie, gas, water, zeldzame metalen enz.).
 • Ze zijn voorbereid op toekomstige regelgeving met betrekking tot energie-efficiëntie, of het nu gaat om gebouwen, productiesystemen, wagenparken enz.
 • Hun lagere energierekeningen (na de crisis) kunnen mooie besparingen opleveren.
 • Hun merkimago verbetert en ze tonen hun stakeholders (klanten, leveranciers of medewerkers) hoe goed ze zich inzetten.
 • Ze scheppen nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Zich inzetten voor energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling is ook een uitgelezen kans voor een organisatie om zich opnieuw te vinden en alles af te stemmen op de strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op die manier kan elke speler de overgang naar een koolstofarme samenleving mee in gang zetten, in overeenstemming met de nieuwe sociale en milieueisen.

Download onze whitepaper ‘Inkoopbeleid en MVO’ 

[1] European Council for an Energy Efficient Economy, Global Lighting Challenge: Changing the world through public-private partnerships, 2017 

[2] The Shift Project, “LEAN ICT: TOWARDS DIGITAL SOBRIETY”: OUR NEW REPORT ON THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ICT, 2019 

[3] Thibaut Abergel, Maxine Jordan, Heating and air-conditioning: Issues and opportunities in France, Europe and the world, 2019 

[4] United Nations, Theme report on energy transition towards the achievement of SDG 7 and net-zero emissions, 2021 

‘Well-working’ in een magazijn met het Manutan merk

Het werk in het magazijn: streef voortdurend naar verbetering om je logistiek te optimaliseren 

Van alle verschillende bestaande methodologieën, kan continue verbetering je magazijnbeheer optimaliseren. Zo wordt elke bestelling sneller, productiever en efficiënter uitgevoerd.

Lean Management wil in bedrijven de verspilling van middelen tegengaan, met name via de 5 S-methode (Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu en Shitsuke). Deze methode is erop gericht de uitgevoerde taken continu te verbeteren. Daarnaast is er ook de Kanban-methode, om het just-in-time-voorraadbeheer te optimaliseren.

Dit zijn de vier belangrijkste stappen om je magazijn te optimaliseren en je teams erbij te betrekken:

 1. bewustzijn creëren bij de managers;
 1. prestatie-indicatoren integreren;
 1. regelmatig communiceren over de KPI’s;
 1. actief leren te luisteren naar je medewerkers.

Meer details over deze stappen lees je in ons artikel over continue verbetering.

De magazijnverantwoordelijke, die de materiële middelen en de teams leidt en beheert, is onmisbaar voor de goede werking en de verbetering van het werk in het magazijn.

De ene methode is niet beter dan de andere. Vaak is het eerder zinvol om al deze complementaire strategieën te combineren om zo de prestatie- en rentabiliteitsdoelstellingen te bereiken.

Efficiënte uitrusting om doeltreffend te werken in een magazijn  

We zijn ervan overtuigd dat bedrijven hun prestaties en de tevredenheid van hun medewerkers op het werk, zowel in magazijnen en kantoren als bij telewerken, een boost kunnen geven met efficiënte producten als aanvulling op de werkmethoden.

Opslag voor functioneel magazijnwerk 

Alle methodes die we hierboven vermeldden, komen op een punt overeen: op een schone en geordende werkplek werk je efficiënter. Het juiste opbergmeubilair kiezen is dan ook erg belangrijk: kasten met verstelbare laden en/of legborden, onderdelenkasten met compartimenten, panelenkasten, schuifdeurkasten (met of zonder vitrine), configureerbare garderobekasten, garderobekasten met kluisjes, opslag voor gereedschap, enz. Er is voor elk wat wils, voor elke behoefte! Om de Schotse schrijver Samuel Smiles te citeren: “een plaats voor alles en alles op zijn plaats.”

Vloermarkeringen voor veilig magazijnwerk 

Voor een veiligere en betere organisatie van het magazijn, is het belangrijk om ingangen, rij- of looprichtingen en gevarenzones aan te duiden op een manier die voor iedereen duidelijk is: met vloermarkeringen. Met een aanbrenger voor vloermarkeringstape, moet je gewoon de juiste kleuren kiezen en de rest is kinderspel.

Volgens de Europese richtlijn 92/58/EEG gelden de volgende regels:

 • Rood is voor een verbod, gevaar of materiaal voor brandbestrijding.
 • Geel of oranjegeel staat voor een waarschuwing.
 • Blauw geeft een verplichting aan.
 • Groen verwijst naar hulp of reddingstekens.

Zwart-gele of rood-witte stroken duiden op obstakels of gevaarlijke zones. Verkeersbanen worden gemarkeerd met gekleurde stroken (vaak wit), die duidelijk zichtbaar zijn op de grond.

Naast de tape kunnen er bijvoorbeeld nog aanvullende markeringselementen gebruikt worden (in de vorm van pijlen, kruizen, voetafdrukken, T- of L-vormen) om opberg-/opslagruimtes of transportroutes aan te duiden.

Bakken en fiches voor een beter voorbereide herbevoorrading 

Voor een efficiënt voorraadbeheer kun je de Kanban-methode toepassen, en met name het systeem met dubbele bakken. Je hebt dan voor elk product minstens twee bakken nodig. De eerste bak, die vooraan staat, bevat de operationele voorraad. De tweede bak (of meerdere bakken), die verder naar achteren staat, bevat de reservevoorraad.

Onder de eerste bak plaats je een ‘Kanban’-fiche met de naam van het product, een foto en eventueel andere informatie. Zodra deze bak leeg is, wordt de fiche weggehaald, en duidelijk zichtbaar op bijvoorbeeld een etikethouder of documenthouder geplaatst, om aan te geven dat deze voorraad aangevuld moet worden. De tweede bak neemt het dan over tot de herbevoorrading gebeurd is.

Ergonomische magazijninrichting voor fysiek werk 

Het is van essentieel belang dat het comfort, de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers beschermd worden met behulp van een ergonomische werkomgeving. Dit geldt des te meer voor magazijntaken waar vaak zwaar fysiek werk bij komt kijken: omgaan met zware lasten, repetitieve bewegingen, langdurig rechtstaan, een hoog tempo, blootstelling aan lage temperaturen, enz. Heel vaak leidt dit tot beroepsgerelateerde lichamelijke klachten, die we ook wel musculoskeletale problemen noemen. Momenteel vindt 58 % van de Europese werknemers dat ze een of meer musculoskeletale problemen hebben. Het gaat dan voornamelijk om lagerugpijn en spierpijn in de bovenste ledematen2.

Een ergonomische inrichting voorkomt niet alleen de risico’s van musculoskeletale problemen, maar het is ook een hefboom voor de motivatie, de betrokkenheid en dus ook de prestaties van de medewerkers van het bedrijf. Daarom is het belangrijker dan ooit dat we werkplekken ontwerpen voor de mensen die ze gebruiken. In het magazijn is ergonomie belangrijk voor alle houdingen en activiteiten.

Werkposten in de werkplaats 

Het is belangrijk om vooral naar de zitplekken in de werkplaats te kijken. Je kunt kiezen voor een sta-zitmeubel of een werkplaatsstoel met verstelbare zithoogte en voetensteun.

Staande functies 

Voor werkzaamheden waarbij medewerkers urenlang moeten rechtstaan, is een vermoeidheidswerend tapijt onmisbaar. Idealiter heeft het afgeschuinde randen, om het veilig en gemakkelijk te maken voor medewerkers en wagentjes. Dit soort tapijt is goed voor de bloedsomloop, ontlast de onderrug, vermindert vermoeidheid, is geluiddempend, en isoleert tegen koude vloeren en eventuele trillingen.

Het werk van operatoren 

Om zware lasten te heffen en te verplaatsen, moeten operatoren gebruikmaken van een mobiele heftafel, een transpalet met grote hefhoogte, een heftruck of een steekwagen-plateauwagen. Dit soort magazijninrichting is onmisbaar en zorgt ervoor dat de medewerker niet voorover hoeft te buigen en zijn spieren niet hoeft te belasten. Op deze manier wordt rugpijn voorkomen.

Verpakkingsposten 

Bij verpakkingsposten waar fysieke inspanning en repetitieve bewegingen nodig zijn, moeten orderpickers ook over het juiste materiaal beschikken. De ideale oplossing voor hen bestaat uit een complete inpaktafel waarop alles binnen handbereik is en daarnaast het juiste gereedschap, zoals een ergonomische dispenser. De tafel moet licht zijn, uitgerust met een verstelbare rem, intrekbaar blad en een handvat dat goed in de hand ligt. Zo is ze gemakkelijk te bedienen. Bovendien wordt de voorbereiding van bestellingen veiliggesteld.

In het magazijn helpt het eigen merk van Manutan je iedere dag met ‘well-working’. Met onze producten voor iedere dag kun je heel eenvoudig de prestaties en de werkomstandigheden voor je medewerkers verbeteren. En dat voor een toegankelijke prijs.

Wil je er meer over weten? Download dan onze whitepaper ‘Well-working’.

Hoe maak je je werknemers bewust van veiligheid op het werk?

Op welke risico’s moet je de medewerkers van logistieke teams wijzen?

Bedrijven in alle sectoren moeten nadenken over veiligheid op het werk en bepalen hoe ze hun werknemers daarvan bewust kunnen maken. Daarbij moeten ze rekening houden met tal van factoren (aard van het werk, type werkplek, etc.). Bij elke functie horen namelijk vaak andere risico’s.

In een magazijn staan werknemers bloot aan tal van ongelukken en beroepsziekten, met name SSA’s of spier- en skeletaandoeningen. Drie op de vijf werknemers in Europa worden getroffen door zulke beroepsziekten, zoals verwondingen, gewrichtsproblemen en andere vormen van pijn die verband houden met hun werk.

SSA’s kunnen leiden tot chronische pijn en zelfs invaliditeit. Ze schaden niet alleen de gezondheid van de werknemers – soms zelfs nog nadat die niet meer aan het werk zijn – maar brengen vaak ook de werking van het bedrijf in het gedrang, aangezien ze tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. De vraag luidt dus: hoe voorkom je spier- en skeletaandoeningen in een magazijn om je werknemers veilig en gezond te houden?

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft de risicofactoren van SSA’s bepaald. Die kunnen fysiek, biomechanisch, organisatorisch en psychosociaal zijn.

 • Zware lasten dragen;
 • Repetitieve bewegingen;
 • Statische, oncomfortabele houdingen;
 • Ongemakken zoals koude, warmte, slechte verlichting of trillingen;
 • Lange periodes met een intensief werktempo;
 • Een gebrek aan pauzes;
 • Te weinig autonomie op het werk;
 • Pestgedrag.

Logistieke medewerkers lopen een verhoogd risico op ongevallen, omdat ze in de weer zijn met hefapparatuur of gevaarlijke producten. De werkgever moet dan ook speciale uitrusting ter beschikking stellen om hen te beschermen.

Om magazijnmedewerkers gezond en veilig te houden, kunnen er bijvoorbeeld veiligheidskasten worden geïnstalleerd om schadelijke producten in op te bergen. Denk maar aan gevaarlijke, ontvlambare of bijtende stoffen.

Signalisatie aanbrengen om het risico op arbeidsongevallen te beperken is ook een goed idee. Veiligheidsborden en -pictogrammen zijn voor iedereen makkelijk te begrijpen en zorgen voor een vlotte doorstroming in het magazijn. Ook buiten komen zulke borden van pas: om een verbod aan te geven, te waarschuwen voor een gevaar of een hulpverleningszone te markeren.

Op het werk moeten werknemers zich ook houden aan de regels inzake gezondheid en veiligheid, met name in het kader van de COVID-19-pandemie (bv. een masker en handschoenen dragen). Naast het eerstehulpmateriaal dat op elke site aanwezig moet zijn, moeten de werknemers ook over PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) beschikken. Die beschermen hen tegen alle risico’s die gepaard gaan met werken in een magazijn (gevaarlijke producten, lawaai, scherpe voorwerpen en spiervermoeidheid).

Daarom is het zo belangrijk om de werknemers met preventiecampagnes bewust te maken van de risico’s en veilig gedrag aan te moedigen.

Hoe beperk je de gezondheidsrisico’s bij telewerk?

Sinds de coronacrisis is telewerken helemaal ingeburgerd. Deze nieuwe manier van werken levert heel wat voordelen op voor de werknemers. Zo zijn ze minder lang onderweg en hebben ze meer autonomie.

Maar thuiswerken houdt toch ook enkele risico’s in. Door hun medewerkers daarop te wijzen, kunnen werkgevers allerlei problemen helpen te voorkomen, zoals een sedentaire levensstijl, een gevoel van isolement en de druk om altijd bereikbaar te zijn (‘overconnectie’).

Een sedentaire levensstijl kan leiden tot hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en psychische aandoeningen. Medewerkers moeten er dus aan worden herinnerd om voldoende pauzes te nemen en te bewegen. Dat komt hun gezondheid alleen maar ten goede.

Het bedrijf kan werknemers die thuiswerken ook ergonomisch meubilair aanbieden, zoals een bureaustoel of sta-zitbureau. Een headset is een andere oplossing die de ergonomie van teamleden verbetert. Tot slot kunnen akoestische scheidingswanden helpen om storende geluiden te beperken, zodat werknemers ook thuis in optimale omstandigheden kunnen werken.

Een ander risico van telewerken is een gevoel van isolement. Thuiswerkers kunnen zich afgescheiden van hun collega’s voelen, maar ook een algemeen gevoel van sociaal isolement ervaren. Om dat tegen te gaan, kunnen werkgevers bepaalde managementmethoden toepassen. Het is de taak van managers om bepaalde ‘rituelen’ en tools in te voeren om de samenhang binnen het team te versterken. Daarnaast moet wie daar nood aan heeft een opleiding kunnen volgen rond het gebruik van zulke nieuwe tools.

We spreken van overconnectie wanneer een telewerkende collega geen duidelijke grens trekt tussen zijn werk- en privétijd. Die wanverhouding tussen werk en privéleven kan een negatieve invloed hebben op zijn sociale leven en geestelijke gezondheid. Een mogelijke oplossing is om werknemers aan te moedigen om vanuit een coworkingruimte te werken of om hen digitale tools aan te bieden om hun persoonlijke agenda’s te beheren.

Telewerken houdt ook risico’s in voor het bedrijf, aangezien data kwetsbaarder kan zijn voor cyberaanvallen. Om je tegen dit soort gevaren te beschermen, is het belangrijk dat werknemers de richtlijnen rond informaticabeveiliging naleven.

Hoe moedig je werknemers aan om veilig te werken?

Hoe maak je je werknemers bewust van veiligheid op het werk? Risico’s op het werk zijn enkel te vermijden als iedereen binnen het bedrijf zijn of haar steentje bijdraagt. Daarom is het belangrijk een cultuur rond gezondheid en veiligheid op poten te zetten, zodat iedereen doet wat moet.

Een eerste manier om veilig gedrag aan te moedigen, is door geschikt materiaal ter beschikking te stellen in het magazijn en op kantoor. Ergonomisch meubilair en de juiste inrichting stimuleren werknemers om een goede houding aan te nemen, waardoor operatoren bijvoorbeeld minder snel last krijgen van SSA’s. Op een goed ingerichte en georganiseerde werkplek zijn er minder bewegingen nodig om een taak te voltooien. Door de werkplaats slim in te richten beperk je bovendien het risico op arbeidsongevallen.

Door de werkmethodes continu te verbeteren zullen de arbeidsomstandigheden en de productiviteit erop vooruitgaan. In het kader van gezondheid en veiligheid op het werk kunnen dan snel de gepaste corrigerende maatregelen worden genomen zodra er een vermijdbaar risico wordt vastgesteld.

Je kunt je medewerkers motiveren door hen verantwoordelijkheid te geven voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Moedig hen aan om risico’s te melden en communiceer erover op een positieve manier. Maak regelmatig de balans op van de vastgestelde risico’s en de vermeden ongevallen. Ook zo blijven je medewerkers attenter voor de gevaren.

Bewustmaking op het werk: met welke tools?

De wettelijke verplichtingen voor bedrijven om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers in loondienst te garanderen, zijn vastgelegd in het Europese recht. De Europese richtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk bevat de minimumvoorschriften op dat vlak en verplicht werkgevers om preventieve maatregelen te nemen om de risico’s te beperken. Elke lidstaat heeft deze kaderrichtlijn omgezet in eigen wetgeving, maar de belangrijkste principes (zoals preventieve maatregelen) gelden voor alle landen.

Om je medewerkers bewust te maken van gezondheid en veiligheid op het werk, moet je eerst de risico’s uitgebreid in kaart brengen, vervolgens een strategie uittekenen en die dan omzetten in een actieplan. Het is raadzaam om een verantwoordelijke voor gezondheid en veiligheid op het werk aan te duiden die dit project in goede banen kan leiden en met de teams zal communiceren.

Op basis van de risico-evaluatie stel je dan een informatie- en preventiedocument op dat alle werknemers moeten krijgen. Je kunt bij elke risicolocatie borden plaatsen met uitleg over de specifieke risico’s. Preventie kan ook de vorm aannemen van opleidingen voor nieuwe werknemers die in je bedrijf beginnen. Plan ook regelmatige bijscholingen om hun kennis van de preventiemaatregelen op te frissen.

Je kunt ook workshops organiseren voor werknemers, managers en bedrijfsleiders, waarbij iedereen samen een veiligheidscharter opstelt. Hiervoor kun je een beroep doen op de hr-afdeling of een externe partij. Door iedereen binnen het bedrijf je beleid inzake gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk mee te laten uitwerken, zul je hun interesse voor dit onderwerp aanwakkeren. En ook de samenhang binnen je bedrijf vaart er wel bij.

Bij Manutan is ‘well-working’ een van de prioriteiten op het gebied van MVO. Download onze whitepaper ‘Well-working’ om te ontdekken hoe je het welzijn op het werk bevordert door in te zetten op persoonlijke ontplooiing én zakelijk succes. 

Whitepaper: Long Tail Spend aankopen, optimaliseer je product selectie

In dit whitepaper lees je alles over:

 • De definitie van long tail spend aankopen
 • Hoe krijg je inzicht in je reële behoeften
 • De drie grote productsegmenten
  • Hoog segment
  • Midden segment
  • Laag segment
 • Een successtrategie op basis van partnerschap
 • Een casestudy van een klant
 • De tastbare resultaten van een optimale product selectie

Download hier je whitepaper

Ledverlichting; een duurzame investering voor bedrijven

Van fietsenwinkel tot compleet ontzorgen

Daniël Kauwen oprichter en eigenaar van E.L.P.: “We begonnen in 2011, de focus lag op energiebesparing door middel van verlichting en nog helemaal niet de ledverlichting. We waren meer bezig met het leveren van verlichting voor fietsenwinkels en garages, we monteerde zelf weinig. Maar door de transitie naar ledverlichting werd het technischer en toen ging het snel. Van alleen leveren, naar leveren en monteren en later ook nog het onderhoud erbij. Inmiddels zijn we op het niveau beland waarbij we onze klanten compleet ontzorgen op het gebied van verlichting.”

Geruisloos monteren

Maar hoe ontzorg je een organisatie op het gebied van verlichting. Je zou denken; lampen leveren, monteren en klaar. Wat houdt die ontzorging dan precies in. Daniël vertelt: “Het begint eigenlijk al bij het eerste contact. We zorgen voor een volledig transparante en kosteloze offerte als basis voor een verdere samenwerking. Dan gaan we over op een zorgvuldige voorbereiding, waarbij alles in kaart wordt gebracht. Niet alleen het type verlichting, ook de manier waarop we het leveren en monteren, zodat we zonder overlast voor een organisatie aan de slag kunnen gaan. Dat wil zeggen dat de dagelijkse processen van een organisatie min mogelijk hinder ondervinden van onze werkzaamheden. Dit doen we ook altijd in overleg met de klant zodat we kunnen kijken naar de belangrijkste werkzaamheden en mogelijke knelpunten vooraf kunnen worden voorkomen. Daarna gaan we, indien gewenst nog verder, door jaarlijkse controles en schoonmaakbeurten kunnen we meer garantie geven dan men gewend is en vaak zelfs meer dan de fabrikanten zelf.”

Verlichting leasen

Bij Manutan lanceerden we onlangs Manutan Vendor Leasing, een service waarmee organisaties de financiering voor investeringsgoederen bij ons kunnen regelen zonder dat dit van invloed is op de liquide middelen. Is leasing ook een trend die je terugziet in de wereld van verlichting? “Ja, absoluut. Het leasen van verlichting wordt steeds gebruikelijker.” vertelt Roeland Kleist, commercieel directeur. “Daarnaast zien we ook een verandering sinds de coronapandemie haar intrede deed. Organisaties zijn noodgedwongen kritisch gaan kijken naar de investeringen. Wat is er noodzakelijk om gezond door deze periode te komen? Daarbij wordt niet direct aan verlichting gedacht. Maar door de aankomende verandering in de regelgeving, die per 1 januari 2023 vereist dat organisaties minimaal energielabel c hebben, is er nog meer druk komen te liggen bij organisaties. Leasen kan voor veel bedrijven een interessante optie zijn en een deel van die druk wegnemen.”.  Het is goed om bewust te zijn van de kostenpost die verlichting is, door te kiezen voor ledverlichting kunnen veel organisaties al voldoen aan de nieuwe eisen. E.L.P. is partner van Manutan en adviseert in die hoedanigheid alle verlichtingsvraagstukken voor klanten van Manutan.

Manutan Frankrijk

Ledverlichting is niet alleen een kostenbesparing het is een duurzame verbetering van de productiviteit die volledig past bij wat Manutan ambieert; Well-Working. Uit eigen ervaring weten we wat goed licht doet voor de werkomstandigheden en hebben we de verlichting in de panden en op het terrein van Manutan in Den Dolder laten aanpassen naar ledverlichting. We hebben er dagelijks profijt van.

Jullie zijn ook naar onze collega’s op het Franse hoofdkantoor geweest om verlichting aan te passen, hoe was dat? “Het is natuurlijk mooi als het op deze manier gaat, dus we waren er best trots op dat we ook de verlichting in twee speciale ruimtes bij Manutan Frankrijk mochten verzorgen. We hadden een Franssprekende collega bij ons om de communicatie vlot te laten verlopen en in 3 dagen hadden we de ruimtes voor explosieve en brandbare stoffen volgens de veiligheidseisen voorzien van speciale veiligheidsarmaturen met ledverlichting. Een mooi project waar we erg trots op zijn!”.

Grote besparing

Dat jullie enthousiast, of eigenlijk gepassioneerd zijn over verlichting, dat is wel duidelijk. Wat is nog echt iets wat belangrijk is voor organisaties om mee te nemen wanneer zij naar de verlichting kijken? Roeland: “Dat wordt dan toch weer energielabel c. Het is echt belangrijk om daar actie op te gaan ondernemen. De terugverdientijd (tussen de 0 en 3 jaar) op verlichting is ook nog eens erg gunstig op dit moment, gunstiger dan zonnepanelen (zo’n 7 jaar). Licht is écht de grootste besparing en van belang voor iedere werkplek; van kantoor tot magazijn.”. En wij van Manutan voegen daar graag nog aan toe dat E.L.P. je ontzorgt van A tot Led (we kunnen natuurlijk geen artikel schrijven over ledverlichting en ontzorgen zonder deze woordspeling 😉 ).

Manutan helpt je graag

Heb je nog vragen, behoefte aan extra informatie of hulp nodig bij jouw verlichting of project? Neem direct contact met ons op!

Koopwijzer: kies de juiste afvalzakken met Manutan

Op basis van welke criteria kies je afvalzakken voor je bedrijf?

Wil je een doeltreffend afvalbeleid in je bedrijf implementeren, dan is het cruciaal dat je materiaal kiest dat inspeelt op de behoeften van je onderneming. Daarom zijn er enkele factoren waarmee je rekening moet houden wanneer je je keuze maakt uit het ruime productaanbod van Manutan. Welke vuilniszakken je precies nodig hebt, hangt af van de soorten en hoeveelheden afval die in je bedrijf worden gegenereerd, van de verschillende soorten vuilnisbakken en de plaatsen waar ze staan.

Bestand tegen elk type afval

De sterkte van een afvalzak hangt af van het materiaal waarvan hij gemaakt is. De meeste vuilniszakken zijn gemaakt van polyethyleen in twee dichtheden. Dat is de klassieke zwarte vuilniszak.

De zak van hogedichtheidspolyethyleen (of HDPE-zak) heeft een dikte van 10 tot 20 µm en is robuust en schokbestendig. Dit type afvalzak is echter niet scheurbestendig en dus niet geschikt om scherpe voorwerpen in te gooien. Hij is wél ideaal voor licht afval, zoals papier of bekertjes.

De zak van lagedichtheidspolyethyleen (of LDPE-zak) heeft een dikte van 25 tot 80 µm en is bestand tegen perforatie dankzij zijn rekvermogen.

Manutan werkt uitsluitend samen met leveranciers die scheur- en rektests op hun vuilniszakken uitvoeren om producten van de beste kwaliteit te kunnen aanbieden.

De juiste maat voor elke vuilnisbak

Vuilniszakken bestaan in formaten van 5 liter voor sanitaire ruimtes tot 2.500 liter voor containers. De maat is dus een belangrijk criterium.

Als je wilt weten welke zakmaat in jouw vuilnisbakken past, is de capaciteit in liters niet voldoende. Verschillende vuilnisbakken en -manden kunnen immers wel dezelfde capaciteit, maar uiteenlopende afmetingen hebben. Daarom bepaal je de zakmaat door eerst de omtrek van de zakhouder in cm te meten: als je deze door twee deelt, weet je hoe groot de zak moet zijn. Vervolgens meet je de hoogte in cm, met een marge om de rand van de zak om te vouwen.

Het juiste zakvolume voor de locatie

Het volume van je vuilniszakken is afhankelijk van waar de overeenkomstige vuilnisbakken precies staan:

 • 5 tot 20 liter in de sanitaire ruimtes van je bedrijf;
 • 30 tot 150 liter in kantoren, keukens en hallen;
 • 110 liter voor straatvegers- en schoonmaakkarren;
 • 120 tot 1.100 liter voor containerhoezen en afvalverzamelbakken.

Het geschikte sluitsysteem

Er zijn twee gangbare sluitsystemen die in verschillende ergonomie- en prijscategorieën passen.

De afvalzak met trekband heeft een eigen sluiting en is daardoor makkelijk te hanteren. Nadat je de trekband hebt dichtgeknoopt, doet deze dienst als een handvat waarmee je de zak kunt optillen en wegdragen. Bovendien kan een zak met trekband meer worden gevuld dan eentje met een klassieke sluiting. Hoe voller de zak kan, hoe minder zakken je nodig hebt én hoe minder vaak de daarvoor verantwoordelijke personen vuilniszakken moeten vervangen, wegbrengen.

Het voordeel van afvalzakken met een klassieke sluiting is dat ze over het algemeen goedkoper zijn dan die met een trekband. Ze zijn echter minder ergonomisch en je hebt meer tijd nodig om ze te sluiten.

Twee kleuren om afval te identificeren

Traditionele vuilniszakken zijn zwart, maar daarnaast zijn er ook zakken met andere kleuren voor specifieke doeleinden. De kleur geeft dus informatie over het type zak. In combinatie met passende signalisatie kun je gekleurde zakken gebruiken om afval te sorteren.

Bij transparante zakken zie je in een oogopslag hoe vol de zak is, zodat gebruikers het meteen zien als een afvalzak aan vervanging toe is. Het feit dat de inhoud van buitenaf zichtbaar is, is ook een grote troef op het vlak van risicopreventie, vooral op openbare plaatsen.

Accessoires voor vuilniszakken

Accessoires voor vuilniszakken zijn speciaal ontwikkeld om afvalzakken makkelijker te onderhouden en te verplaatsen. Metalen zakhouders (met vloerbevestiging, in een vrachtwagen of mobiel) houden de vuilniszak open, zodat hij makkelijk te vullen is. Met een draadbinder bind je afvalzakken eenvoudig en veilig dicht met behulp van een metalen draad.

Waarom is het belangrijk de juiste vuilniszakken te kiezen?

Vuilniszakken vervullen meerdere belangrijke rollen in een bedrijfsomgeving. Ze zorgen ervoor dat je voldoet aan de geldende wetgeving inzake afvalsortering, hygiëne en veiligheid. En omdat ze onmisbaar zijn in elke efficiënte afvalbeheerstrategie én bijdragen aan het welzijn van je medewerkers, maken ze ook deel uit van de MVO-strategie van de onderneming.

Hygiëne in elke ruimte

Een afvalzak fungeert als barrière tussen het afval en de omgeving. Zo vermindert hij het risico op besmetting door de verspreiding van virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Een slecht afvalbeheer kan dus rampzalige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, de natuur én de door het bedrijf aangeboden producten.

Aandacht voor gebruikerscomfort

Ergonomische bakken en zakken helpen het risico op spier- en skeletaandoeningen (MSD) te verkleinen. De personen bij wie dat risico het grootst is, zijn de personeelsleden die de ruimtes schoonmaken en de vuilnisbakken legen en verplaatsen. Moeilijk te legen vuilnisbakken en zware zakken kunnen op lange termijn ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid.

Bovendien maken goed ontworpen en duidelijk herkenbare vuilnisbakken en -zakken het makkelijker om afval te sorteren. Tot slot moet je rekening houden met de overlast die een vuilnisbak voor de gebruikers kan veroorzaken. De vuilnisbakken in een cateringruimte moeten bijvoorbeeld geschikt zijn voor vloeistoffen en voorzien zijn van een deksel en pedaal.

Maak afvalsortering makkelijk

Een efficiënt recyclingbeleid begint met doordacht gekozen afvalsorteerbakken voor je bedrijf. Van alle zakken in het aanbod van Manutan zijn de vuilniszakken voor selectieve en specifieke afvalsortering het meest geschikt om afval te scheiden in bedrijfsomgevingen. Sorteerzakken voor rekken zijn bijvoorbeeld speciaal ontworpen om in magazijnrekken te worden opgehangen voor leveringen of orderpicking. De grote pictogrammen op de zakken helpen de teams in deze grote werkomgevingen bij het sorteren van hun afval.

Afval sorteren in de buitenomgeving

Het is ook belangrijk dat bedrijven in hun buitenomgeving de nodige oplossingen voorzien om afval te sorteren. Deze bakken en hun zakken moeten voorzien zijn van specifieke symbolen en bestand zijn tegen weerschommelingen. Manutan biedt een ruime selectie afvalzakken voor buiten aan die gemaakt zijn in Europa – en dus garant staan voor een uitstekende kwaliteit.

Voldoen aan de geldende normen en wetten

De Europese regelgeving schrijft voor hoe het afval binnen bedrijven moet worden beheerd. Wie afval produceert of in zijn bezit heeft, is verantwoordelijk voor de verwerking ervan. In het kader van een correcte afvalverwerking verbinden ondernemingen zich ertoe om:

 • geen risico op water-, lucht- of bodemverontreiniging te veroorzaken;
 • geen schade toe te brengen aan de flora en fauna;
 • geen geluids- of geurhinder te veroorzaken;
 • het landschap en belangrijke locaties te respecteren.

Je budget onder controle houden

Net zoals voor alle andere verbruiksgoederen die in bedrijven worden gebruikt, is er voor vuilniszakken meestal een vast budget voor een bepaalde periode voorzien. Het is dus belangrijk dat je goed anticipeert welke vuilniszakken je nodig hebt en hoeveel, rekening houdend met hoe de activiteiten in het bedrijf in de loop van het jaar kunnen variëren.

Vuilniszakken gegroepeerd bestellen heeft meerdere voordelen. Je moet bijvoorbeeld minder vaak bestellingen plaatsen doorheen het jaar, waardoor je personeel ook minder vaak leveringen moet uitpakken en wegleggen. Bovendien zijn de prijzen vaak lager én betaal je minder leveringskosten als je in bulk bestelt. Bij Manutan wordt je bestelling bijvoorbeeld gratis geleverd vanaf een bestelwaarde van € 200,- excl. btw.

Welke afvalzak voor welk doeleinde?

Professionals moeten verschillende soorten afval inzamelen afhankelijk van de sector waarin ze actief zijn. Afval wordt ook anders ingezameld in kantoren dan in werkplaatsen, magazijnen, buitenomgevingen of plaatsen waar leveringen worden ontvangen. Manutan heeft een assortiment vuilniszakken en hoezen samengesteld dat helemaal afgestemd is op de behoeften van professionals.

Naast de klassieke zwarte vuilniszakken zijn er tal van modellen die speciaal ontworpen zijn voor specifieke doeleinden en omgevingen:

 • vuilniszakken en hoezen voor containers;
 • onbrandbare aluminium asbakzakken die het risico op brand en geurverspreiding beperken;
 • biologisch afbreekbare afvalzakken van vochtbestendig papier voor composteerbare organische materialen;
 • herbruikbare pop-upzakken met handgrepen om de inzameling van groenafval te vergemakkelijken;
 • zakken voor sanitaire ruimtes, zoals robuuste witte zakken en afzonderlijke zakjes voor luiers of maandverband;
 • verzamelzakken voor gezondheidszorgafval met risico op infecties – deze zijn bedoeld voor gebruik in medische omgevingen en worden speciaal behandeld;
 • transparante vuilniszakken voor meer veiligheid in openbare omgevingen;
 • gekleurde vuilniszakken om afval te sorteren;
 • hoogwaardige herbruikbare zakken die bestand zijn tegen zware lasten en vloeistoffen.

Ontdek alle producten van Manutan op onze website onder de categorie ‘Afvalzak‘.

Koopwijzer: kies de werkplaatsstoel die bij je past met Manutan

Welke ergonomie voor een werkplaatsstoel?

Wil je je werkplaats ergonomisch inrichten, dan is een goede werkplaatsstoel een van de meest cruciale factoren. Omdat ze op allerlei manieren verstelbaar zijn, dragen werkplaatsstoelen aanzienlijk bij tot de productiviteit en het welzijn van je teams.

Waarom is ergonomie op de werkvloer zo belangrijk?

In een ergonomische werkomgeving nemen je medewerkers automatisch een gezonde lichaamshouding aan en kunnen ze in de beste omstandigheden werken. Als je iedereen in je teams helpt om elke dag weer met een goede lichaamshouding te werken, komt dat niet alleen hun welzijn, maar ook hun gezondheid ten goede. Een slechte werkhouding kan namelijk slecht zijn voor de gezondheid en leiden tot bijvoorbeeld spier- en skeletaandoeningen (SSA’s). De prijs die je bedrijf daarvoor betaalt? Meer afwezige werknemers en de productiviteit die een duik neemt.

Op een ergonomische werkplek zijn alle benodigdheden zo georganiseerd dat de medewerker zo weinig mogelijk bewegingen moet uitvoeren. De hoogte van de werkplek moet afgestemd zijn op de persoon die er werkt. Bovendien mag die niet te lang in dezelfde houding blijven zitten of staan. Met een zit-stabureau is dat probleem zo opgelost, want dit handige meubel is gemakkelijk in hoogte verstelbaar. Op de werkplaats biedt een zit-stastoel je medewerkers de mogelijkheid om hun rug te laten rusten en snel en moeiteloos recht te staan, wat de bloedsomloop bevordert en spanning verlicht.

Het mag duidelijk zijn: ergonomie op de werkplek staat of valt met het gekozen werkplaatsmeubilair. De werkplaatsstoel moet dus niet alleen veelzijdig zijn, maar ook de gezondheidsrisico’s voor je medewerkers tot een minimum beperken. Ongeacht of je een statisch model of een stoel met wieltjes kiest. Laten we nu even kijken welke eigenschappen een werkplaatsstoel moet hebben om je teamleden zo gezond mogelijk te laten werken.

De kenmerken van een ergonomische werkplaatsstoel

Met de juiste werkplaatsstoelen optimaliseer je de werkomstandigheden van je teams. Van de verstelmogelijkheden tot de bekleding (stof, vinyl, hout, polyurethaan, Supertec): wat maakt een werkplaatsstoel precies ergonomisch?

Een verstelbare zitting

Een ergonomische werkplaatsstoel kan op verschillende manieren op de lichaamsvorm van de gebruiker worden afgestemd. Met een in de hoogte en diepte verstelbare rugleuning ondersteunt de stoel de onderrug optimaal. En met een zitting met verstelbare hoogte past de medewerker zijn stoel moeiteloos aan zijn lichaamslengte aan. Idealiter zijn diens benen bij het zitten in een hoek van 90° gebogen.

Het materiaal van de zitting en rugleuning

Het bekledingsmateriaal bepaalt mee hoe snel de zitting verslijt. Dat materiaal moet de omstandigheden op de werkvloer aankunnen én comfortabel aanvoelen voor de gebruiker. Hout is gemakkelijk te onderhouden en bestand tegen vet-, olie- en solventvlekken. Stof is gevoeliger voor vuil, maar ademt en biedt meer zitcomfort. Polyurethaan is dan weer veelzijdig, onderhoudsvriendelijk, snijbestendig en bestand tegen schokken en chemicaliën. Tot slot is er Supertec, een coating die speciaal voor industriële zitmeubels ontwikkeld werd en dus perfect is voor werkplaatsstoelen. Dit materiaal is niet alleen ademend en comfortabel, maar ook robuust.

Ergonomische mechanismen

Dankzij een speciaal mechanisme houdt de rugleuning permanent contact met de rug en volgt ze elke beweging. Dit systeem biedt een goede ondersteuning en ontlast de wervelkolom. Er bestaat ook een asynchroon mechanisme, waarbij je de zitting en de rugleuning onafhankelijk van elkaar in de juiste stand zet. Perfect voor elk lichaamstype dus.

De rugleuning aanpassen kan met behulp van verschillende systemen. Het gewone schroefsysteem is een voordelige, budgetvriendelijke optie. Wie veiligheid erg belangrijk vindt, kiest voor de niet-zakkende telescoopcilinder. Tot slot is er nog de hydraulische cilinder, het meest comfortabele systeem.

Soorten zittingen

Bepaalde zittingen zijn speciaal ontworpen om vermoeidheid en spanning door een verkeerde houding te voorkomen.

Een eerste voorbeeld van zo’n innoverend model is de zadelkruk. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft deze werkplaatsstoel een zadelvormige zitting. De zadelkruk heeft wieltjes en meestal een zitting met een verstelbare hellingsgraad. Een operator die op een zadelkruk zit, kan met zijn handen werken en tegelijkertijd de bewegingen van de stoel met zijn voeten sturen.

De kniestoel is een goed alternatief voor de klassieke bureaustoel. Op zo’n stoel helt het bovenlichaam een beetje naar voren, waardoor er minder druk op de rug rust en de ruggengraat een mooie, ergonomische lijn vormt.

De ergonomische werkplaatsstoelen van Manutan

Als grootste leverancier van producten en diensten aan bedrijven in Europa is Manutan een expert op het vlak van welzijn op het werk. Het assortiment werkplaatsstoelen van Manutan is zorgvuldig geselecteerd met aandacht voor de ergonomie en omvat oplossingen voor elke werkomgeving.

Een hoogwaardig assortiment voor ergonomie op het werk

Manutan besteedt extra zorg aan de kwaliteit van zijn werkplaatsstoelen, waardoor die een garantie van tien jaar hebben. De gebruiker kan zowel de verrijdbare als de vaste werkplaatsstoelen met verschillende systemen aan zijn lichaamsvorm aanpassen. Omdat de stoelen veelzijdig en gemakkelijk verstelbaar zijn, kunnen ze makkelijk van medewerker naar medewerker gaan in de werkplaats. Onze werkplaatsstoelen bieden genoeg bewegingsvrijheid om de gebruiker zittend te laten werken én zijn onderrug te ontlasten. Sommige modellen zijn uitgerust met een voetensteun voor extra steun en stabiliteit. Kort gezegd: het assortiment robuuste, comfortabele stoelen van Manutan is ideaal voor industriële omgevingen.

De zit-stastoel, werkkruk en werkplaatsstoel: wat zijn de verschillen?

De zit-stastoel is bijzonder geschikt voor medewerkers die vaak rechtop moeten staan. Hij wordt vaak gebruikt in werkplaatsen en aan productielijnen. Sommige modellen hebben een lage rugleuning die de onderrug ondersteunt, en net zoals alle soorten werkplaatsstoelen kan de zit-stastoel met een voetensteun worden uitgerust.

De werkkruk is verkrijgbaar in twee hoofdtypes. De draaikruk is erg stabiel dankzij de brede voet. De ‘monteurskruk’ heeft een praktische opbergruimte onder de zitting. Dankzij de wieltjes kan de gebruiker in een grotere zone werken zonder te moeten staan.

De werkplaatsstoel met wieltjes of glijders is verkrijgbaar met een hoge of lage zitting, afhankelijk van de werkpost. Hij heeft een rugleuning waaraan een praktische handgreep kan worden bevestigd om de stoel makkelijk te verplaatsen. Deze modellen kunnen ook voorzien zijn van een voetensteun en een identificatielabel waarop geschreven informatie of een logo kan staan.

Kies de juiste werkplaatsstoel dankzij vijf vragen

Wil je ergonomische werkplaatsstoelen kopen, maar weet je niet welk model het beste bij jouw werkomgeving past? Aan de hand van de vijf vragen hieronder maak je gegarandeerd de juiste keuze.

 • Welke hoogte heeft de werkplek? Kies een stoel met een passende zithoogte en eventueel een voetensteun.
 • Wat is je algemene budget? Bedenk hoeveel je per stoel wilt betalen.
 • Hoe vaak moet de gebruiker zich verplaatsen? Als hij vaak staat, is een zit-stastoel de handigste oplossing.
 • Wordt de stoel door meerdere medewerkers gebruikt? Dan heb je een veelzijdig en makkelijk verstelbaar model nodig.
 • In wat voor omgeving komt de stoel te staan? Aan de hand daarvan kies je voor een bekleding van hout, stof of synthetisch materiaal.

De meubels die je kiest, en dan vooral de werkplaatsstoelen, hebben een rechtstreekse invloed op het dagelijkse welzijn van je medewerkers. Weet je intussen wat je precies nodig hebt? Neem dan snel een kijkje in onze categorie ‘Werkplaatsstoel‘ en ontdek al onze modellen.

[1] European Agency for Safety and Health at Work, Work-related musculoskeletal disorders: Back to work report (2007)

[2] BeSWIC, Rugpijn is slechts het topje van de ijsberg (2021)

Ontdek wat het projectteam van Manutan voor jouw organisatie kan betekenen

Dankzij onze ruime ervaring is Manutan de perfecte partner voor al je projecten. Zo kunnen we helpen bij het inrichten van een nieuw en duurzaam kantoor, een veilige werkplaats, een efficiënter magazijn of een optimaal benutte buitenruimte. Van advies en ontwerp tot inkoop en plaatsing: wij regelen waar jij behoefte aan hebt en zorgen voor een turnkey oplossing, zodat jouw dagelijkse business gewoon door kan gaan. Veel bedrijven gingen je al voor en schakelden ons in voor zowel grote als kleine projecten. We vertellen je graag meer over een drietal inspirerende Nederlandse klanten. 

Een praktische backoffice voor The Florian Hotel  

  Aan de rand van Hoofddorp staat het unieke hotel The Florian. Dit prachtige designhotel biedt niet alleen kamers, maar ook inspirerende vergaderruimtes, een bar en restaurant en een gym – allen met een aantrekkelijke uitstraling en van alle gemakken voorzien. Bij zo’n hotel hoort natuurlijk ook een functionele backoffice die praktisch is ingericht en waar hard gewerkt kan worden om een hotel als dit draaiend te houden. En juist bij dit functionele gedeelte komt de expertise van Manutan goed van pas.

In dit geval bracht het projectteam van Manutan een aantal significante voordelen met zich mee. Zo konden onze experts adviseren op het gebied van inrichten én benodigdheden. Denk hierbij aan de inrichting van de personeelsruimte, het plaatsen van de juiste afvalcontainers (essentieel bij een hotel), het optimaal benutten van relatief kleine kantoorruimtes én deze voorzien van goede, ergonomisch verantwoorde producten. Ons team dacht mee over welke producten goed van pas kwamen en bood daarbij het gemak dat alles bij dezelfde leverancier aangeschaft kon worden. De combinatie van het meedenken, de korte lijntjes en het implementeren van alles maakte het voor The Florian een zeer aangename ervaring met ons projectteam.
Meer weten over deze klantcase? Bekijk ‘m hier 

Nieuwe opslagruimtes voor de WilgaerdenLeekerweideGroep 

De WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG) biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen, voornamelijk binnen de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Vanwege de groei van de organisatie, gevestigd in West-Friesland, werd er gekeken naar een praktische herinrichting van hun vestiging in Wognum. Met behulp van Manutan moest er meer ruimte komen voor het uitgebreide team van de technische dienst en was er een slimme en overzichtelijke voorraadruimte nodig voor meer efficiëntie.

WLG was al geruime tijd klant van Manutan en schakelde ons vroeg in het proces in. Naar eigen zeggen was het fijn om “het wiel niet zelf uit te hoeven vinden”: ons projectteam droeg zorg voor het concept, het intekenen ervan en de keuze voor de te gebruiken materialen. De snelle en transparante communicatie én de expertise en flexibiliteit van zowel de projectconsultant als het montageteam zorgde ervoor dat de nieuwe ruimtes snel in gebruik genomen konden worden en alles keurig binnen begroting bleef.
Lees hier meer over deze succesvolle klantcase! 

Unieke kantoorunits voor Blozo B.V.  

Voor metaalwarenfabriek Blozo was het tijd voor een upgrade na een aantal organisatieveranderingen. Om de nieuwe teams, het bijbehorende teamgevoel en de verantwoordelijkheid te stimuleren moesten er kantoorruimtes dichtbij de productie gecreëerd worden, ook wel ‘spelershomes’ genoemd. Elk team representeert een eigen American Football team, met het idee dat het echte teamsport is om te zorgen dat alle bestellingen de deur goed uitgaan, wat vraagt om samenwerking en doorzettingsvermogen. De partner om dit te realiseren? Je raadt het al: het projectteam van Manutan.

Het was een uitdagend project omdat er veel maatwerk nodig was, maar onze consultant kon de behoeftes goed in kaart brengen en onze monteurs waren vanaf het begin volledig toegewijd zodat de beste en snelste montage gegarandeerd kon worden. De spelershomes werden één voor één gerealiseerd en ondertussen kon Blozo’s business gewoon doorgaan zonder achterstanden of verlies van omzet. De snelheid, vakkundigheid en het ontzorgen werden door Blozo uiteindelijk als grootste pluspunten genoemd.
Lees meer over dit project in de uitgebreide klantcase.  

Ga jij ons projectteam ook inschakelen? 

Zoals je ziet kun je ons team voor talloze projecten inschakelen. Wil je bijvoorbeeld je kantoor opnieuw inrichten, heb je vragen over de routing en planning van jouw logistiek of ben je op zoek naar een partner die kan meedenken over design, ergonomie en duurzaamheid – wij zijn er voor je. Van advies en planning tot maatwerk, levering en plaatsing. Dankzij onze ruime ervaring met kantoor-, werkplaats-, magazijn- en buiteninrichting beschikken we over verschillende soorten expertise en is geen project ons te gek.  

Wat is jouw uitdaging? Ons projectteam hoort graag van je!